Lesson 40

From Thai Language Wiki

Jump to: navigation, search

Contents

Basic Dialog: Banking and shopping trip

A. คุณมีแบงค์ย่อยไหม Do you have any change?
B. มี แต่ไม่ถึงร้อยบาท Yes, but not as much as 100 Baht.
A. งั้น ขอยืมก่อนสักยี่สิบบาทได้ไหม ขอบคุณครับ Well, could I borrow 20 Baht, then? Thank you.
B. วันนี้จะไปไหนหรือครับ You are going somewhere today?
A. จะไปธนาคาร To the bank.
B. ไปฝากเงินหรือเปล่า To deposit money?
A. เปล่าค่ะ ไปเบิกเงิน No, to get some money out.
กับจะพาเพื่อนฝรั่งไปแลกเงินไทยด้วย And, I am also taking a farangfriend to change some money,
เพราะจะไปซื้อของกัน Because we are going shopping.
เพื่อนเขาอยากซื้อผ้าไหมไทย ขันเงิน She wants some Thai silk, a silver bowl,
แล้วก็ชามสลัดที่ทำด้วยไม้ And a wooden salad bowl.

Basic Dialog: (Part 2)

A. คุณรู้จักร้านดี ๆ ที่ไม่แพงนักบ้างไหม You know of any good and inexpensive shops?
B. ร้านสินค้าไทย ไงครับ Yes, the Thai merchandiseshop.
เขามีของไทยดี ๆ สวย ๆ ให้เลือกเยอะ They have a large selection of beautiful and good things.
ฝีมือเขาดีมาก เพราะเขามีช่างดี ๆ Their work is very good because they have good artisans.
A. จริงนะ เพิ่งนึกออก Thats true, it just occurred to me.
B. เออ คุณจะผ่านร้านนานาภัณฑ์ไหม By the way, are you going to go by Nana Phanshop?
A. ผ่าน จะฝากซื้ออะไรบ้าง Yes, could I get you something?
B. ช่วยซื้อถ่านไฟฉายให้ด้วย Could you buy some flashlight batteries for me?
A. เอากี่ก้อน How many do you want?
B. สองก้อน แล้วก็หลอดไฟฟ้าหกสิบแรงเทียนสามหลอด Two, and three sixty-watt light bulbs.
นี่ครับ เงินค่าของ Heres the money.
A. ยังไม่ต้องให้หรอก Dont bother about it yet,
เพราะยังไม่ทราบว่าเท่าไร because I dont know how much its going to be.

Vocabulary notes

A. เบิกเงิน means 'to get money (from the bank)' either by (a) taking money out of an account: ถอนเงิน or (b) by cashing a check: เอาเช็คไปขึ้นเงิน
B. ถึง is used to indicate that a certain point, degree, or amount has been reached.
When used as a main verb, it means 'to reach, get to' or 'to be as much as (with amounts)'.
มีแบงค์ย่อยแต่ไม่ถึงร้อยบาท I have change but not as much as 100 baht.
C. แยะ, เยอะ, เยอะแยะ means 'to be a great deal, a lot, plenty.' It frequently replaces มาก in colloquial speech in the sense of 'large number or quantity', but not in the sense of 'very'.
เขามีของที่ดีแยะ 'He has a lot of good things.'
D. ฝีมือ means (a) 'craftmanship' as in โต๊ะตัวนี้ฝีมือดี.
'This table is well made (good craftmanship)' and (b) 'manual skill' ช่างฝีมือดี 'a skilled craftman'. Note that เขาฝีมือดี and ฝีมือเขาดี mean the same thing. [See 37.2b]
E. ก่อน in the sentence ขอยืมก่อน is used to emphasize the fact that the loan is to be of very short duration. (The speaker is emphasizing that he really does not need a loan, but there seems to be no other solution, since the other person does not have change for his bank note.)
F. สัก means 'merely, just, as little as'. It normally precedes a number or a quantitative expression and implies that the speaker considers the number or amount referred to as not very large.
Borrower: ขอยืมเงินสักร้อยบาท
Can I borrow 100 baht?' (I am sure you will let me have it, since it is such a small amount).
ตั้ง means 'as much as, as many as'. It is used in the same types of constructions as สัก but it implies that the speaker considers the amount referred to as quite large, hence the prospective lender might respond to the above request with ตั้งร้อยบาทเชียวเหรอ 'a hundred baht!'
(That is a lot of money)
G. In sentences like ช่วยซื้อถ่านไฟฉายให้ด้วย, ด้วย has the meaning 'since you are going to be doing something anyway, it won't be too much trouble for you to do me a favor too, would it?'
H. ไหน is used when pointing to something that has been sought.
A. คุณจอห์นคนไหน 'Which one is John?'
B. คนนั้นไง(ละ) 'That one' (pointing at him).

Grammar notes

ช่าง in compounds

ช่าง means a person who has skill in some craft or trade. It is the head noun in many noun compounds like the following:

ช่างตัดผม 'barber': ช่าง + ตัดผม 'to cut hair'
ช่างตัดเสื้อ 'tailor': ช่าง + ตัดเสื้อ 'to cut (out) clothing'
ช่างทอง 'jeweler': ช่าง + ทอง 'gold'
ช่างถ่ายรูป 'photographer': ช่าง + ถ่ายรูป 'take pictures'
ช่างไม้ 'carpenter': ช่าง + ไม้ 'wood'
ช่างถม 'nielloware maker': ช่าง + ถม 'make nielloware'
ช่างแกะสลัก 'carver': ช่าง + แกะสลัก 'to carve'

Completive verbs

Completive verbs* in Thai are somewhat similar to certain types of adverbs in English that occur with verbs and form constructions having a completely different meaning, such as figure out, bring up, etc., except that in Thai the completive verb usually indicates that the action referred to in the main verb was brought to conclusion, thus คิด 'to think' and คิดออก 'to figure out'. If the result of the action is unsuccessful, the negative is placed before the completive, not the main verb:

คิดไม่ออก 'I did not succeed in figuring it out*
ยากมากผมคิดไม่ออก 'It is very difficult. I can't figure it out*
ผมนึกไม่ออกว่าเขาอยู่ที่ไหน 'I can't recall where he lives.'

*Noss. page 125 ff.

Pronoun immediately after its antecedent

In English use of the personal pronoun immediately after its noun antecedent, such as Mary she, or my friend he, etc. is considered substandard English. This is not the case in Thai. Examples of this type (in the third person) are very common. The choice of pronoun is dependent on the degree of intimacy and the relative status levels of the speaker and the person referred to.

A. เพื่อนเขา '(my) friend he Not intimate, about equal status.
B. ลูกผมแก 'my children they' Intimate, equal status.
C. คุณพระบาทท่าน 'Mr. Prapas he' Least intimate, superior status (rank or age) to speaker.

Constructions with ยืม

Borrow and lend are related in Thai in much the same way as in English. Observe the examples below:

Subject ขอ ยืม Object Lender (Amount)
khun A ขอ ยืม เงิน khun B 10 baht
Mr. A asks to borrow money from Mr. B 10 baht
'Mr. A asks Mr. B for the loan of 10 baht.'

Compare the above with this:

Subject ให้ Object Recipient ยืม (Amount)
khun A ให้ เงิน khun B ยืม 5 baht
Mr. A gave money (to) Mr. B to borrow 5 baht
'Mr. A lent Mr. B five baht.'

To give to...

ฝาก is used to indicate that you are entrusting some task to another person or something to an institution.

(NP) ฝาก (NP) Verb Phrase
(ผม) ฝาก (คุณ) ซื้อยาด้วย
(I) intrust (you) to buy medicine (for me) too.
'Could you buy some medicine (for me) too.'


In sentences like the following:

ผมจะซื้อเสื้อสวย ๆ ไปฝากภรรยาผม
'I will buy pretty dresses to give to my wife'.
ฝาก means only 'to give too'.

ทำด้วย + materials

The following construction is used to indicate what material an object is made of.

NP ทำ ด้วย Material
โต๊ะตัวนี้ ทำ ด้วย ไม้
'This table is made of wood.'

Other material such as เงิน 'silver', ไม้สัก 'teak', เหล็ก 'iron', กระดาษ 'paper', or กระจก 'glass'.

The construction above is also used in a limited number of cases to indicate the instrument that was used in making something, as in this example:

กระเป๋าใบนั้นทำด้วยมือ 'That bag is handmade'

In place of มือ, เครื่อง(จักร) 'machine' could be used.

Grammar Drills

Sentence Construction Drill

Cue Pattern
1. เขา, เงิน, ร้อยบาท เขามีเงินถึงร้อยบาทไหม
He, money, 100 baht Does he have as much as 100 baht?
2. คุณ, แบ๊งค์ย่อย, สิบบาท คุณมีแบ๊งค์ย่อยถึงสิบบาทไหม
You, change, 10 baht Do you have as much as 10 baht change?
3. เขา, เงินฝาก, ธนาคาร, ล้านบาท เขามีเงินฝากธนาคารถึงล้านบาทไหม
He, money in the bank, one million baht Does he have as much as one million baht in the bank?
4. โรงเรียนนี้, นักเรียน, ร้อยคน โรงเรียนนี้มีนักเรียนถึงร้อยคนไหม
This school, students, 100 Are there as many as 100 students in this school?
5. ห้องสมุดนี้, หนังสือ, ห้าร้อย ห้องสมุดนี้มีหนังสือถึงห้าร้อยเล่มไหม
This library, books, 500 Are there as many as 500 books in this library?
6. คุณ, เวลา, ครึ่งชั่วโมง คุณมีเวลาถึงครึ่งชั่วโมงไหม
You, time, half an hour Do you have as much as half an hour?

Substitution Drill

Cue Pattern
ผมมีแบ๊งค์ย่อยไม่ถึงร้อยบาท
I dont have as much as 100 baht in change.
1. เงิน, ร้อยบาท ผมมีเงินไม่ถึงร้อยบาท
money, 100 Baht I dont have as much as 100 baht.
2. เงินฝากธนาคาร, หนึ่งพันบาท ผมมีเงินฝากธนาคารไม่ถึงหนึ่งพันบาท
Money in the bank, one thousand baht I dont have as much as 1,000 baht in the bank.
3. นักเรียน, ร้อยคน ผมมีนักเรียนไม่ถึงร้อยคน
Students, 100 I dont have as many as 1,000 students.
4. คนช่วย, สิบคน ผมมีคนช่วยไม่ถึงสิบคน
helpers, ten I dont have as many as 10 helpers.
5. เวลาเหลือ, หนึ่งเดือน ผมมีเวลาเหลือไม่ถึงหนึ่งเดือน
time left, one month I have less than a month left.

Recognition and Familiarization Drill

1. เขาเสียค่าเช่าบ้านเดือนละไม่ถึงสามพันบาท
He pays for the rent less than three thousand baht a month.
2. เขามีเงินฝากธนาคารไม่ถึงล้านบาท
He doesnt have as much as one million baht in the bank.
3. เขามีเวลาเหลืออีกไม่ถึงเดือน
He has only less than a month left.
4. ผมทำงานที่นี่(มา)ได้ไม่ถึงปี
I have worked here less than a year.
5. เขาพึ่งซื้อรถคันนี้ได้ไม่ถึงปี
He just bought this car less than a year ago.

Substitution Drill

Cue Pattern
ขอยืมเงินสักยี่สิบบาทได้ไหม
May I borrow twenty baht?
1. หนังสือพิมพ์, ประเดี๋ยว ขอยืมหนังสือพิมพ์สักประเดี๋ยวได้ไหม
May I borrow your newspaper for a few minutes?
2. รถ, ครึ่งชั่วโมง ขอยืมรถสักครึ่งชั่วโมงได้ไหม
May I borrow your car for only half an hour?
3. ปากกา, หนึ่ง, ด้าม ขอยืมปากกาสักด้ามได้ไม่
May I borrow a pen?
4. หนังสือเล่มหนึ่ง, สองวัน ขอยืมหนังสือเล่มนี้สักสองวันได้ไหม
May I borrow this book for two days?
5. หนังสือดี ๆ, สองเล่ม ขอยืมหนังสือดี ๆ สักสองเล่ม
May I borrow two good books?

Transformation Drill

Pattern 1 and 2 Pattern 3
Example I:
A. ขอยืมเงินสักสิบบาทได้ไหม คุณ B ให้เงินคุณ A ยืมสิบบาท
May I borrow 10 baht? Mr. B lent Mr. A 10 baht.
B. ได้
O.k.
Example II:
A. ขอยืมเงินสักสิบบาทได้ไหม คุณ A ขอยืมเงินคุณ B สิบบาท แต่คุณ B ไม่ให้ยืม
May I borrow 10 baht? Mr. A asks Mr. B for a ten baht loan, but Mr. B won't lend it to him.
B. ไม่ได้
No.
1. A. ขอยืมปากกาสักด้ามได้ไหม คุณ A ขอยืมปากกาคุณ B แต่ คุณ B ไม่ให้
Could I borrow a pen? Mr. A asks Mr. B for the loan of a pen but Mr. B wont lend it to him.
B. ไม่ได้
No.
2. A. ขอยืมหนังสือพิมพ์ฉบับนี้หน่อยได้ไหม คุณ B ให้คุณ A ยืมหนังสือพิมพ์
May I borrow this newspaper? Mr. B lent Mr. A a newspaper.
B. ได้
O.k.
3. A. ขอยืมหนังสือสักสองเล่มได้ไหม คุณ B ให้คุณ A ขอยืมหนังสือสองเล่ม
May I borrow two books? Mr. B lent Mr. A two books.
B. ได้
Yes.
4. A. ขอยืมปากกาสักด้ามได้ไหม คุณ A ขอยืมปากกาคุณ B แต่คุณ B ไม่ให้
My I borrow a pen? Mr. A asks Mr. B for a loan of a pen, but Mr. B wont lend one to him.
B. ไม่ได้
No.
5. A. ขอยืมเครื่องพิมพ์ดีดสักเดี๋ยวได้ไหม คุณ B ให้คุณ A ขอยืมเครื่องพิมพ์ดีด
A. May I borrow your typewriter for a few minutes? Mr. B lent Mr. A a typewriter.
B. เอาซิครับ
You may take it.
6. A. ขอยืมเครื่องอัดเทปสักชั่วโมงได้ไหม คุณ A ขอยืมเครื่องอัดเทปคุณ B แต่คุณ B ไม่ให้
May I borrow the tape recorder for an hour? Mr. A asks Mr. B for a tape recorder, but Mr. B wont lend it to him.
B. ขอโทษด้วย ผมต้องใช้ครับ
Sorry, I have to use it.

Recognition and Familiarization Drill

1. คุณจอห์นเขาไม่อยากไป
John doesnt want to go.
2. ลูกผมแกชอบของหวาน ๆ
My children like sweet things.
3. นายผมเขาไม่ชอบให้ผมไปสาย
My boss doesnt like me to be late.
4. ภรรยาผมแกชอบบ้านหลังนี้
My wife likes this house.
5. นายกฯ ท่านไม่ว่าง
The prime minister is busy.
6. เด็กคนนั้นแกมาอยู่ที่นี่นาน
That child has been here a long time.

Sentence Construction Drill

Cue Pattern
1. ชามสลัดใบนี้, ไม้ ชามสลัดใบนี้ทำด้วยไม้
This salad bowl, wood This salad bowl is made of wood.
2. ขันใบนี้, เงิน ขันใบนี้ทำด้วยเงิน
This bowl, silver This bowl is made of silver.
3. โต๊ะตัวนี้, ไม้สัก โต๊ะตัวนี้ทำด้วยไม้สัก
This table, teak This table is made of teak.
4. ถ้วยใบนี้, พลาสติก ถ้วยใบนี้ทำด้วยพลาสติก
This cup, plastic This cup is made of plastic.
5. กล่องบุหรี่ใบนั้น, ทอง กล่องบุหรี่ใบนั้นทำด้วยทอง
That cigarette box, gold That cigarette box is made of gold.
6. ถุงใบนั้น, กระดาษหนังสือพิมพ์ ถุงใบนั้นทำด้วยกระดาษหนังสือพิมพ์
This bag, newspaper This bag is made of newspaper.

Transformation Drill

Pattern 1 Pattern 2
1. ฝีมือเขาดี เขาฝีมือดี
His work is good.
2. ฝีมือช่างตัดเสื้อคนนี้ดี ช่างตัดเสื้อคนนี้ฝีมือดี
This tailor (dressmaker) is good.
3. ฝีมือช่างตัดผมคนนี้ไม่ดี ช่างตัดผมคนนี้ฝีมือไม่ดี
This barber is not good.
4. ฝีมือช่างทองคนนี้ดี ช่างทองคนนี้ฝีมือดี
This jeweler is good.
5. ฝีมือช่างถ่ายรูปคนนี้ไม่ดี ช่างถ่ายรูปคนนี้ฝีมือไม่ดี
This photographer is not good.
6. ฝีมือช่างไม้คนนี้ดี ช่างไม้คนนี้ฝีมือดี
This carpenter is good.
7. ฝีมือช่างถมคนนี้ดี ช่างถมคนนี้ฝีมือดี
This nielloware maker is good.
8. ฝีมือช่างแกะสลักคนนี้ดี ช่างแกะสลักคนนี้ฝีมือดี
This carver is good.

Completion Drill

Complete the sentences with a compound beginning with ช่าง.
1. คนที่มีอาชีพทำเครื่องเรือนเรียกว่า . . . (ช่างไม้)
A person who earns his living by making furniture is called . . . (Answer: a cabinet maker)
2. คนที่มีอาชีพตัดผมเรียกว่า. . . . (ช่างตัดผม)
A person who earns his living by cutting ones hair is called . . . (Answer: a barber)
3. คนที่มีอาชีพตัดเสื้อเรียกว่า. . . . (ช่างตัดเสื้อ)
A person who earns his living by making clothes is called . . . (Answer: a tailor)
4. คนที่มีอาชีพทำเครื่องทองเรียกว่า. . . . (ช่างทอง)
A person who earns his living making jewelry or gold ornaments is called . . . (Answer: a goldsmith)
5. คนที่มีอาชีพทางแกะสลักเรียกว่า. . . (ช่างแกะสลัก)
A person who earns his living by carving things is called . . . (Answer: a carver)
6. คนที่มีอาชีพทางวิทยุเรียกว่า. . . . (ช่างวิทยุ)
A person who earns his living in the field of radio is called . . . (Answer: a radio repairman)
7. คนที่มีอาชีพทางไฟฟ้าเรียกว่า. . . (ช่างไฟฟ้า)
A person who earns his living in the field of electricity is called . . . (Answer: an electrician)

Sentence Construction Drill

Pattern 1 Cue Continued Pattern
คุณจะผ่านร้านขายยาไหม ซื้อยา ฝากซื้อยาด้วย
Are you going by the drug store? Buy some medicine. May I ask you to buy some medicine for me?
1. คุณจะผ่านตลาดไหม ซื้อของ ฝากซื้อของด้วย
Are going by the market? Buy something. Id like you to buy something for me.
2. คุณจะแวะฮ่องกงไหม ซื้อกล้องถ่ายรูป ฝากซื้อกล้องถ่ายรูปสักกล้องด้วย
Are you going to stop over in Hong Kong? Buy a camera. Id like you to buy a camera for me.
3. คุณจะไปตลาดหรือครับ ซื้อกับข้าว ฝากซื้อกับข้าวด้วย
Youre going to the market? Buy me some food. May I ask you to buy some food for me?
4. คุณจะผ่านไปรษณีย์ไหม ส่งจดหมาย ฝากส่งจดหมายด้วย
Are you going to go by the post office? Mail a letter. Could you mail a letter for me?
5. คุณจะไปร้านกาแฟหรือ ซื้อกาแฟ ฝากซื้อกาแฟด้วย
Youre going to the coffee shop? Buy some coffee. Could you get some coffee for me?
6. คุณจะไปธนาคารหรือ แลกเงิน ฝากแลกเงินด้วย
Youre going to the bank? Change money. Could you change some money for me?

Response Drill

Question Cue Response
1. คุณจะซื้ออะไรไปฝากเขา หนังสือดี ๆ สักสองเล่ม ผมจะซื้อหนังสือดี ๆ ไปฝากเขาสักสองเล่ม
What are you going to buy as a present for him? Two good books. Ill buy two good books for him.
2. คุณจะซื้ออะไรไปฝากภรรยาคุณ เสื้อสวย ๆ ผมจะซื้อเสื้อสวย ๆ ไปฝากภรรยา
What are you going to buy (as a souvenir) for your wife? Beautiful blouses (dresses). Ill buy beautiful dresses for my wife.
3. เวลาคุณกลับไปบ้าน คุณจะซื้ออะไรไปฝากลูกสาวคุณ ของเล่น ผมจะซื้อของเล่นไปฝากลูกสาวผม
When you go home, what are you going to buy (as a souvenir) for your daughter? Toys. Im going to buy some toys for my daughter.
4. เวลาคุณกลับไปเมืองไทย คุณจะซื้ออะไรไปฝากภรรยาคุณ เครื่องใช้ไฟฟ้า ผมจะซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าไปฝากภรรยาผม
When you go back to Thailand, what are you going to buy (as a present) for your wife? Electrical appliances Ill buy some electrical appliances for my wife.
5. เวลาคุณไปโตเกียว คุณจะซื้ออะไรมาฝากผมบ้าง วิทยุญี่ปุ่นอันเล็ก ๆ หนึ่งเครื่อง ผมจะซื้อวิทยุญี่ปุ่นอันเล็ก ๆ มาฝากคุณหนึ่งเครื่อง
When you go to Tokyo, what things are you going to buy (as souvenirs from Tokyo) for me? A rather small Japanese radio. Ill buy you a rather small Japanese radio.

Recognition and Familiarization Drill

Question Response.
1. คุณรู้จักร้านดี ๆ บ้างไหมครับ ร้านไทยไงละครับ
Do you know any good stores? Yes, Thaistores the one.
2. รถคุณอยู่ที่ไหน นี่ไงครับ
Where is your car? Right here.
3. คุณสมศักดิ์คนไหน คนนั้นไงครับ
Which ones Mr. Somsak? That one there?
4. คุณเห็นหนังสือผมไหม อยู่นั่นไงครับ
Did you see my book? Right there. (Dont you see it?)
5. เขามาหรือเปล่า มา ยืนอยู่นั่นไงครับ
Did he come? Yes, hes standing right there. (Dont you see him?)

Recognition and Familiarization Drill

1. คุณจะผ่านตลาดไหม ฝากซื้อของด้วย
Are you going to the market? Could you get me something?
2. คุณจะแวะโตเกียวไหม ฝากซื้อของด้วย
Are you going to stop over Tokyo? Can I have you buy something for me?
3. คุณจะไปซื้อกาแฟหรือคะ ฝากซื้อด้วยหนึ่งถ้วย
Are you going to buy coffee? Could you get a cup for me too?
4. คุณจะไปไปรษณีย์หรือคะ ฝากส่งจดหมายด้วย
You are going to the post office? Could you mail this letter for me?
5. คุณจะไปหาคุณจิมหรือ ฝากหนังสือเล่มนี้ไปให้เขาด้วย
You are going to see Jim? Could you take this book to him also?
6. คุณจะไปร้านขายผ้าหรือ ช่วยซื้อผ้าให้ด้วย
You are going to the fabric shop? Could you buy some material for me too?
7. คุณจะไปบ้านเขาใช่ไหม ช่วยบอกเขาด้วยว่าผมไปไม่ได้
You are going to his house, arent you? Please tell him that I cant go.
8. คุณจะไปหานายหน้าหรือ ช่วยถามเขาด้วยว่า บ้านหลังนั้นค่าเช่าเท่าไร
You are going to see the agent? Please ask him (also) how much the rent for that house is.
9. คุณจะหาคุณประสิทธิ์หรือ ช่วยเอาหนังสือเล่มนี้ไปให้เขาด้วย
You are going to see Mr. Prasit? Please take this book to him also.

Exercises

1. Pairs of students will ask and answer questons of eadh other eliciting information like the following:
(a) Does one student have as much/many as $3,000; 50 baht; 2,000 books, etc.
(b) Does one student have as much as $3,000; 36,000 baht; 40,000 baht; $100,000 deposited in the bank?
2. Two students discuss their monthly salary. The first member of the pair indicates that he finds his salary quite small. The second student is impressed by the size of it.
3. Two students discuss the length, size, or cost of various objects. In each case one takes the position that the amount given is not very much, while the other takes the position that it is quite a lot.
4. Discuss the monthly bill for rent, gas, water, and electricity in the same manner as in 3.
5. Student A asks to borrow various objects ($10, a pen, two books, his car, a typewriter, etc.). Student B indicates that he will lend A some of the items, but not all.
6. Student C asks Student B what Student A wanted to borrow and if he lent these things to him. When B indicates that he lent him some of the things, C asks why he didn't lend A the other objects.
7. Student A asks Student B what material some object (a table, a chair, a shirt, a glass, a tie, etc.) is made of. Be responds. Then A asks him if it is hand-made or machine-made.
8. Students will discuss the craftsmanship of various kinds in various countries (woodcarving in Germany, nielloware in Thailand, etc.).
9. Students will find out from the instructor what the Thais call sculptors, watch repairmen, hair dressers, weavers, boat-builders, house-painters, carpenters, printers, etc.
10. Student A asks student B if he is going to some particular place. When B indicates that he is, A asks him to do something (buy something, etc.) for him, indicating that since he is going somewhere, it won't be any trouble for him to do him a favor.
11. One student asks another what he plans to buy (as a present) in Thailand for his mother, or his older sister, or his maternal aunt, or some other relative.
12. Student A asks about the location of some object, or the identity of some person in the classroom. Student B indicates his surprise and points it out to him.
13. Student A plays the part of a bank teller and Student B that of a customer. They discuss withdrawing and depositing money in the bank.
(Below is a facsimile of a Thai check.)

Thai check

Insert Thai check here? File:Thai_Check.jpg

Vocabulary

อาชีพ profession
อัด to tape, to copy
เออ by the way
คิดออก, นึกออก out (a completive verb)
เบิก to withdraw (money), to requisition (as from a storeroom)
เบิกเงิน to get money (from the bank)
ช่าง A person who has skill in some craft or trade. It is the head noun in many noun compounds.
ช่างแกะสลัก (คน) carver
ช่างไม้ (คน) carpenter
ช่างตัดผม (คน) barber
ช่างตัดเสื้อ (คน) tailor
ช่างถ่ายรูป (คน) photographer
ช่างถม (คน) nielloware maker
ช่างทอง (คน) jeweler, goldsmith
ชามสลัด (ใบ, ลูก) salad bowl
เชียวหรือ thats a lot of (something)
จริงนะ Thats true.
ด้วย also, too, as well
ฝาก to deposit; to ask a person to carry on some business for you
ฝากเงิน to deposit money (in the bank)
ฝีมือ manual skill, craftsmanship
ให้ยืม to let someone borrow, to lend
ฮ่องกง Hong Kong
เยอะ, เยอะแยะ to be a whole lot, a great deal, plenty; plentifully
แก he, she, they (in the third person) for children, intimates, persons of equal status
แกะสลัก to carve
ขันเงิน silver bowl
เขา (เค้า) he, she, they (third person) not intimate, about equal status
คิดออก to figure out
ขอยืม to borrow
ของเล่น (อย่าง) toys
เครื่อง (จักร) (เครื่อง) machine
เครื่องอัดเทป(เครื่อง) tape recorder
ขึ้นเงิน to cash a check
ก่อน used to emphasize the fact that the action is to be of very short duration
กระจก glass
เหล็ก iron, steel
หลอดไฟฟ้า (หลอด) light bulb
ไม้ wood
ไม้สัก teak
มือ (มือ) hand
นายกฯ, นายกรัฐมนตรี (ท่าน) prime minister (short form), prime minister (official title)
นานาภัณฑ์ Nanaphan (name of a shop)
นึกออก think about, can recall, can remember; to be able to recall to memory
เงินเบิก a deposit (in a bank)
พา to take, escort
พลาสติก plastic
พึ่ง just (immediately before)
แรงเทียน watt (measure of electricity)
สินค้าไทย Thai merchandise
ซื้อไปฝาก, ซื้อมาฝาก to buy something as a gift or souvenir for someone
ตั้ง as much as, as many as
ตัด to cut
ถ่ายรูป take pictures
ถ่านไฟฉาย (ก้อน) flashlight batteries
ทำด้วย . . . made of
ท่าน he, she, they (third person) least intimate, superior status (rank or age) to speaker
ถม to make nielloware
ทอง gold
ถึง is used to indicate that a certain point, degree, or amount has been reached