Lesson 38

From Thai Language Wiki

Jump to: navigation, search

Contents

Shopping for toilet articles

คนขาย (seller) ซื้ออะไรครับ What do you want to buy?
คนซื้อ (buyer) แปรงสีฟันมีไหม Do you have toothbrushes?
คนขาย. มีครับ We do.
คนซื้อ. ขอดูหน่อยได้ไหม May I see them
คนขาย. นี่ครับ Here they are.
อย่างนี้อันละแปดบาท This kind is eight baht each.
อย่างนั้นสิบสองบาท That kind, 12.
คนซื้อ. ที่ถูกกว่านี้มีไหม You have anything cheaper?
คนขาย. ไม่มีครับ No.
คนซื้อ. งั้นเอาอย่างแปดบาทหนึ่งอัน In that case, I'll take the eight baht one.
คนขาย. รับอะไรอีกไหมครับ Want anything else?
คนซื้อ. เอาสบู่ลักส์ก้อนหนึ่ง I'd like a bar of Lux soap.
คนขาย. นอกหรือในครับ Imported or domestic?
คนซื้อ. เอาสบู่นอก แล้วก็ยาสีฟันหลอดเล็กหลอดหนึ่ง บุหรี่เกล็ดทองหนึ่งซอง กะไม้ขีดหนึ่งกลัก Imported and one small tube of toothpaste, a package of "Gold Flake" cigarettes, and a small box of matches.
คนขาย. ยาสีฟันยี่ห้ออะไรครับ What brand of toothpaste?
คนซื้อ. อะไรก็ได้ Any kind (brand),
คนขาย. นี่ครับ ทั้งหมด ยี่สิบเจ็ดบาท ห้าสิบสตางค์ Here you are. That will be 27.50 baht.
(คนซื้อส่งให้คนขายสามสิบบาท) The customer gives the salesman thirty baht.
คนขาย. นี่ครับ เงินทอน สองบาทห้าสิบสตางค์ ขอบคุณมากนะครับ วันหลังเชิญมาอุดหนุนอีกนะครับ Here is your change, 2.50 baht. Thank you very much. Please come and patronize me again next time.

Vocabulary notes

Noun compounds

แปรงสีฟัน toothbrush: แปรง brush + สี polish + ฟัน tooth
ยาสีฟัน toothpaste: ยา medicine, chemical compound + สี + ฟัน
สบู่หอม toilet soap: สบู่ soap + หอม smell sweet
สบู่ซักผ้า laundry soap, detergent: สบู่ + ซัก wash + ผ้า clothing
ไม้ขีดไฟ matches: ไม้ wood + ขีด strike, scratch + ไฟ fire

ยี่ห้อ

ยี่ห้อ means 'brand' or 'trade name'. Observe the use in the following sentences:

Question Answer
1. รถยี่ห้ออะไร ฟอร์ด
What make of car Is it? a Ford.
2. สบู่ยี่ห้ออะไร ลักส์
What brand of soap is it? Lux.
3. วิทยุยี่ห้ออะไร อาร์ซีเอ
What brand of radio is it? R.C.A.

อะไร after nouns

If อะไร 'what kind' is used after the noun in a question, several answers are possible, as is shown in the examples below:

Question Answer
รถฟอร์ด Ford
(1) รถอะไร รถอเมริกัน An American car
รถสปอร์ต A sport car


สบู่หอม toilet soap
(2) สบู่อะไร
สบู่ลักส์ Lux soap

Brand names in advertising

Brand names are sometimes attached to the name of the product in advertising, as In the following examples:

(1.) สบู่ตรานกแก้ว Parrot brand soap
(2) กระติกน้ำตรานกยูง Peacock brand thermos
(3) ผ้าตราลูกท้อ Peach brand cloth
(4) แผ่นเสียงตรากระต่าย Rabbit brand records

In the case of some very well-known products the trade name may be the main identifying feature of the name:

(1.) ยาตราเสือ Tiger (brand) balm
(2) ยาหอมตราม้า Horse brand nice smelling inhalants

นอก and ใน

(ของ) นอก is used to refer to any product made outside of Thailand.
(ของ) ใน is used to refer to products made in Thailand.

Observe the following examples:

(1) สบู่นอก Imported soap
สบู่ใน local soap
สบู่ไทย Thai soap
(2) นักเรียนนอก Thais who were educated abroad
นักเรียนใน Thais educated in Thailand

But notice the difference in usage in the following examples:

คนนอก outsider or layman
คนใน insider

Grammar notes

Noun classifiers

(1) In 4.1 you were given a list of classifiers and a general description of classifiers. In succeeding lessons you have been introduced to more of them. You arenow aware that in many types of Noun Phrases the classifier must occur with the noun; therefore, it is imperative that you know which classifier is associated with which noun. In general it is probably just as simple to learn the classifier of a noun at the same time that you learn the noun (just as you might learn the gender class of a noun in German or French) without reference to the meaning of the noun. However, since there are some cases in which the classifier of a noun is predictable from the meaning of the noun, a more nearly complete list of classifiers is given below. This may help you remember the ones you have already had better, since it's easier to see the 'logic' of the system if you already know the nouns and their classifiers, and it should help you guess which classifier to use with nouns you will learn.


Classifier Reference
(1) คน Ordinary people, names of professions, members of the family
ครูสองคน two teachers
ลูกสามคน three children
(2) องค์ Buddha images
(3) ตัว Non-human things with human parts (legs, arms, etc.)
หมาสองตัว two dogs
กางเกงหนึ่งตัว a pair of pants

An exception is บุหรี่หนึ่งตัว a cigarette

(1) The information given here is taken from Noss, 106. Examples have been added to make the points clearer.


Classifier Reference
(4) ฉบับ Copies of printed material
หนังสือพิมพ์หนึ่งฉบับ one newspaper
(5) เม็ด Small round objects
เพชรหนึ่งเม็ด one diamond
แอสไพรินหนึ่งเม็ด one aspirin tablet
(6) ก้อน lump, cube, bar
สบู่หนึ่งก้อน a bar of soap
น้ำแข็งหนึ่งก้อน a lump, cube, or block of ice
ข้าวหนึ่งก้อน a lump of rice
(7) ใบ container
ตู้เย็นหนึ่งใบ one refrigerator
ถังหนึ่งใบ one pail
(8) ใบ flat, thin sheet
รูปหนึ่งใบ one photo or one picture
ธนบัตรหนึ่งใบ one bank note
ธนบัตรใบละห้า a 5-baht bill (money)
(9) เครื่อง is usually used with complex equipment, such an engine, or a modern invention
เครื่องยนต์หนึ่งเครื่อง one engine
โทรศัพท์หนึ่งเครื่อง one telephone
(10) ที่ is sometimes used with simple equipment. Notice the difference in usage between ที่ and เครื่อง in the following examples.
1. เครื่องเปิดกระป๋อง An electric can opener
ที่เปิดกระป๋อง an ordinary can opener
2. เครื่องตีไข่ An electric (egg) beater
ที่ตีไข่ an ordinary (egg) beater
(11) ห่อ refers to packages or things wrapped in paper.
บุหรี่หนึ่งห่อ a carton of cigarettes
(12) กล่อง refers to a small carton or plastic box.
สบู่หนึ่งกล่อง a box of soap
(13) อัน is a very common classifier for inanimate objects. Careless speakers often use อัน as a substitute for other classifiers. The examples given in the drills are the nouns that are usually used with อัน.
(14) With many noun compounds the classifier and its noun referent are identical. Some examples are:
ตู้เย็นหนึ่งตู้ (1) one refrigerator
ชุดรับแขกหนึ่งชุด one set of living room furniture
เตาแก๊ส์หนึ่งเตา one gas stove
รูปเมืองไทยหนึ่งรูป one picture of Thailand
เครื่องซักผ้าหนึ่งเครื่อง one washing machine
ใบไม้หนึ่งใบ one leaf
เตียงหนึ่งเตียง one bed

(1) ใบ may also be used.

Nominalizations (ที่ + verb phrase)

ที่ 'that which, the one(s) which, such ones as, etc.' serves as a nominalizer (i.e. an agent for creating nouns) of Verb Phrases (and Sentences) as in the following example:

Nominal
Nominalizer Verb phrase Determiner
ที่ ถูกกว่า นี้
(that which) (is cheaper) (this)
that which is cheaper

Drills

Recognition and familiarization drill (classifiers)

1. อัน แปรงสีฟันหนึ่งอัน One toothbrush
ที่เปิดกระป๋องหนึ่งอัน one can opener
ที่ตีไข่หนึ่งอัน One (egg) beater
เตารีดหนึ่งอัน one iron
พัดลมหนึ่งอัน one electric fan
2. ด้าม ปากกาหนึ่งด้าม one pen
3. แท่ง ดินสอหนึ่งแท่ง one pencil
4. หลอด ยาสีฟันหนึ่งหลอด one tube of toothpaste
5. ซอง บุหรี่หนึ่งซอง one package of cigarettes
ซองจดหมายหนึ่งซอง one envelope
6. ห่อ บุหรี่หนึ่งห่อ One carton of cigarettes
ไม้ขีดหนึ่งห่อ one big package of matches
7. แผ่น กระดาษหนึ่งแผ่น one piece of paper
รูปหนึ่งแผ่น one (copy of a) photo
กระดานหนึ่งแผ่น one piece of board
แผนที่หนึ่งแผ่น one copy of a map

8. ก้อน สบู่หนึ่งก้อน one bar of soap
น้ำตาลหนึ่งก้อน one lump/cube of sugar
น้ำแข็งหนึ่งก้อน a piece of ice, an ice cube
9. ฉบับ หนังสือพิมพ์หนึ่งฉบับ one newspaper
จดหมายหนึ่งฉบับ one letter
10. เล่ม หนังสือหนึ่งเล่ม one book
สมุดหนึ่งเล่ม one textbook
11. ใบ กระเป๋าหนึ่งใบ one pocketbook, handbag, briefcase, suitcase
ธนบัตรใบละร้อย one 100 baht banknote
รูปหนึ่งใบ One (example of a) picture
ตู้หนึ่งใบ one cabinet (as a container)
12. ตัว โต๊ะหนึ่งตัว one table/desk
โต๊ะรีดผ้าหนึ่งตัว one Ironing board
เก้าอี้หนึ่งตัว one chair
เสื้อหนึ่งตัว one blouse
กางเกงหนึ่งตัว one pair of pants
กระโปรงหนึ่งตัว one (woman's) skirt
13. เครื่อง วิทยุหนึ่งเครื่อง one radio
ทีวี (โทรทัศน์) หนึ่งเครื่อง one TV set
เครื่องซักผ้าหนึ่งเครื่อง one washing machine
เครื่องเปิดกระป๋องหนึ่งเครื่อง one electric can opener
เครื่องปรับอากาศหนึ่งเครื่อง one air conditioner
14. ชุด เครื่องครัวหนึ่งชุด one set of kitchen equipment
เสื้อผ้าหนึ่งชุด one suit of clothes
ชุดรับแขกหนึ่งชุด one set of living room furniture

Illustration

File:38-ciggs.jpg

Response drill

Cue Question Response
1. แปรงสีฟัน, หนึ่ง ซื้ออะไรครับ เอาแปรงสีฟันหนึ่งอัน
Toothbrush What do you want? (I want) one toothbrush.
2. ยาสีฟัน, สอง ซื้ออะไรครับ เอายาสีฟันสองหลอด
Toothpaste What do you want? (I want) two tubes of toothpaste.
3. บุหรี่, สอง ซื้ออะไรครับ ซื้อบุหรี่สองซอง
Cigarettes What do you want? (I want) two packages of cigarettes.
4. สบู่หอม, สาม ซื้ออะไรครับ ซื้อสบู่หอมสามก้อน
Toilet soap What do you want? (I want) three bars of toilet soap.
5. ไม้ขีด, หนึ่ง รับอะไรครับ (ซื้อ) ไม้ขีดหนึ่งกลัก
Matches What do you want? (I want) one box of matches.
6. สบู่ลักส์อย่างนอก สอง เอาอะไรครับ เอาสบู่ลักส์อย่างนอกสองก้อน
Imported Lux toilet soap, two What do you want? I want two bars of imported Lux toilet soap.
7. แปรงสีฟันขนาดเล็ก, หนึ่ง เอาอะไรครับ ซื้อแปรงสีฟันขนาดเล็กหนึ่งอัน
Small toothbrush, one What would you like? One small toothbrush.
8. ยาสีฟัน, หลอดเล็ก, อย่างนอก, หนึ่ง รับอะไรครับ เอายาสีฟันอย่างนอกหลอดเล็กหนึ่งหลอด
Imported toothpaste, small tube, one What would you like? One small tube imported toothpaste.

Expansion drill

1. สบู่หนึ่งก้อน One bar of soap.
สบู่หอมหนึ่งก้อน One bar of toilet soap.
สบู่หอมลักส์หนึ่งก้อน One bar of Lux toilet soap.
สบู่หอมลักส์อย่างนอกหนึ่งก้อน One bar of imported Lux toilet soap.
2. ปากกาหนึ่งด้าม One pen
ปากกาปาร์คเกอร์หนึ่งด้าม One Parker pen
ปากกาปาร์คเกอร์อย่างดีหนึ่งด้าม One good Parker pen
ปากกาปาร์คเกอร์อย่างดีขนาดเล็กหนึ่งด้าม One good Parker pen, small size.
3. ยาสีฟันหนึ่งหลอด One toothpaste
ยาสีฟันไอปานาหนึ่งหลอด One Ipana toothpaste
ยาสีฟันไอปานาอย่างนอกหนึ่งหลอด One Imported Ipana toothpaste
ยาสีฟันไอปานาอย่างนอกขนาดใหญ่หนึ่งหลอด One Imported Ipana toothpaste, big size/large tube

4. แปรงสีฟันหนึ่งอัน One toothbrush
แปรงสีฟันดอกเตอร์เวสต์หนึ่งอัน One Dr. West toothbrush
แปรงสีฟันดอกเตอร์เวสต์อย่างอ่อนหนึ่งอัน One soft Dr. West toothbrush
5. บุหรี่หนึ่งซอง One package of cigarettes
บุหรี่ไทยหนึ่งซอง One package of Thai cigarettes
บุหรี่ไทยอย่างดีหนึ่งซอง One package of good Thai cigarettes
บุหรี่ไทยอย่างดียี่ห้ออะไรก็ได้หนึ่งซอง One package of Thai cigarettes of any brand
6. รถหนึ่งคัน One car
รถอเมริกันหนึ่งคัน One American car
รถอเมริกันสวย ๆ หนึ่งคัน One beautiful American car
รถอเมริกันสวย ๆ อย่างดีหนึ่งคัน One good, beautiful American car
รถอเมริกันสวย ๆ อย่างดี ขนาดใหญ่หนึ่งคัน One big good and beautiful American car
รถอเมริกันสวย ๆ อย่างดี ขนาดใหญ่ ยี่ห้ออะไรก็ได้หนึ่งคัน One big good and beautiful American car of any make.

Substitution drill

Cue Pattern
ที่ถูกกว่านี้มีไหม
Do you have anything cheaper?
1. ดี ที่ดีกว่านี้มีไหม
Good Do you have anything better?
2. สวย ที่สวยกว่านี้มีไหม
Beautiful, pretty Do you have anything prettier?
3. แพง ที่แพงกว่านี้มีไหม
Expensive Do you have anything more expensive?
4. ใหญ่ ที่ใหญ่กว่านี้มีไหม
Big Do you have anything bigger?
5. เล็ก ที่เล็กกว่านี้มีไหม
Small Do you have anything smaller?
6. หน้ากว้าง ที่หน้ากว้างกว่านี้มีไหม
Wide (Fabric) Do you have anything wider?
7. ใหม่ ที่ใหม่กว่านี้มีไหม
New Do you have anything newer?

Sentence expansion drill

Cue Continued pattern
1. แปรงสีฟันอย่างนี้แพงไป แปรงสีฟันอย่างนี้แพงไป ที่ถูกกว่านี้มีไหม
This kind of toothbrush is too expensive. This kind of toothbrush is too expensive. Do you have anything cheaper?
2. รถคันนี้ไม่สวย รถคันนี้ไม่สวย ที่สวยกว่านี้มีไหม
This car is not beautiful. This car is not beautiful. Do you have anything better looking?
3. บ้านหลังนี้เล็กเกินไป บ้านหลังนี้เล็กเกินไป ที่ใหญ่กว่านี้มีไหม
This house is too small. Do you have anything bigger?
4. ผ้านี้หน้าแคบเกินไป ผ้านี้หน้าแคบเกินไป ที่กว้างกว่านี้มีไหม
This fabric is too narrow. This fabric is too narrow. Do you have anything wider?
5. กางเกงตัวนี้เก่าไป กางเกงตัวนี้เก่าไป ที่ใหม่กว่านี้มีไหม
These pants are too old. These pants are too old. Do you have anything newer?
6. เสื้อตัวนี้ใหญ่ไป เสื้อตัวนี้ใหญ่ไป ที่เล็กกว่านี้มีไหม
This shirt is too big. This shirt is too big. Do you have anything smaller?
7. หนังสือเล่มนี้ยากเกินไป หนังสือเล่มนี้ยากเกินไป ที่ง่ายกว่านี้มีไหม
This book is too difficult. This book is too difficult. Do you have anything easier?

Exercises

Have one student take the part of a store clerk and another that of a customer. Have them go through the routine of purchasing various items, such as:

(a) a pack of cigarettes, (b) two bars of toilet soap,
(c) a tube of toothpaste, (d) some matches, etc.

The clerk asks the brand, kind, and size the customer wants. When he is told, he indicates what the price is. Then the customer inquires if there is anything cheaper (better, etc.). Then he gives the clerk a bill and asks for change.

Vocabulary

อาร์ ซี เอ R.C.A
ไอปานา Ipana
อัน classifier for inanimate objects
แอสไพริน aspirin
องค์ classifier for Buddha images, King, Queen
อ่อน soft, tender
อุดหนุน to support, assist (financially), to patronize
ใบไม้ leaf
ดอกเตอร์เวสต์ Dr. West
ฟัน tooth
ฟอร์ด Ford (brand name)
ห่อ carton, classifier for packages or things wrapped in paper
หอม to smell sweet
ยา medicine, chemical compound
ยาหอม nice-smelling inhalants
ยาสีฟัน toothpaste
ยี่ห้อ brand or trade name
ก้าน classifier for matches
กระโปรง (กะโปรง) womans skirt
ขีด to strike, scratch
คนใน insider
คนนอก outsider or layman
เครื่องยนต์ engine
เครื่องเปิดกระป๋อง an electric can opener
เครื่องซักผ้า washing machine
เครื่องตีไข่ an electric (egg) beater
กลัก small case or box, classifier for things in such containers hence, box of matches, etc.
เกล็ดทอง Gold Flake (name of cigarettes)
กล่อง a small carton or plastic box
ก้อน bump, cube, bar; classifier for bumpy objects, e.g. rocks, lumps of clay or sugar, cubes of sugar, chumks or hunks of coal or charcoal, bricks, broken bricks, cake of soap, clouds, and figuratively, sums of money
กระต่าย rabbit
กระติกน้ำ thermos bottle
ลักส์ Lux (brand name)
หลอด classifier for tube, tube of toothpaste
ลูกท้อ peach (a Chinese loan word)
ม้า horse
ไม้ wood
ไม้ขีด matches
เม็ด classifier for small, round objects (pills, etc.)
มวน classifier for cigarettes, cigars
(คน) ใน Thais educated in Thailand
นักเรียนใน Thais educated in Thailand
นักเรียนนอก Thais who were educated abroad
นก bird
นกยูง Peacock
นกแก้ว Parrot
(ของ) นอก is used to refer to any product made outside of Thailand or country
เงินทอน change (money returned)
ปาร์คเกอร์ Parker
พัดลม electric fan
แผ่นเสียง records (phonograph)
แปรง brush
แปรงสีฟัน toothbrush
สบู่หอม toilet soap
สบู่ลักส์ (Lux) soap
สบู่ใน local soap
สบู่นอก imported soap
สบู่ซักผ้า laundry soap
สบู่ไทย Thai soap
ซัก to wash (clothes only); to launder
สตางค์ satang
สี to polish
ซอง classifier for cigarettes or envelopes
ซองจดหมาย envelope (for letters)
เสือ tiger
เตา stove
เตาแก๊ส gas stove
เตารีด iron (for clothing)
ถัง pail
ทีวี T.V.
ที่ classifier for simple equipment
ที่เปิดกระป๋อง an ordinary can opener
ที่ตีไข่ an ordinary (egg) beater
ธนบัตร bank note
ทอน to give change (money)
โทรทัศน์ T.V.
ตรา brand, trademark (It is sometimes attached to the name of the product in advertising.)
วันหลัง next time