Lesson 10

From Thai Language Wiki

Jump to: navigation, search

Contents

Basic episode


คุณจอห์น นามสกุลสมิธ เป็นคนอเมริกัน เขาทำงานที่สถานทูตอเมริกัน บ้านของเขาอยู่ที่ถนนวิทยุ บ้านของเขาใหญ่และสบาย

คุณจอห์นมาจากเมืองเดนเวอร์ รัฐโคโลราโด ภรรยาของเขาชื่อมาเรีย มาจากเมือง สปริงฟิลด์ รัฐเวอร์จิเนีย ภรรยาคุณจอห์นสวยมาก

คุณจอห์นพูดภาษาไทยเก่งมาก เขาเคยเรียนภาษาไทยที่โรงเรียนสอนภาษาของกระทรวงต่างประเทศ เขาอ่านภาษาไทยได้ดี แต่เขียนไม่เป็น เขาชอบพูดภาษาไทยกับคนไทยเสมอ ภรรยาของเขาพูดภาษาไทยได้ดีเหมือนกัน เขาไม่เคยเรียนภาษาไทยที่โรงเรียน เขาเรียนจากคนไทยในตลาด ร้านขายของ และตามถนน

Questions on basic episode

1. คุณจอห์นนามสกุลอะไร
2. เขาเป็นคนชาติอะไร
3. เขาทำงานที่ไหน
4. บ้านของเขาอยู่ที่ไหน
5. คุณจอห์นมาจากรัฐอะไร เมืองอะไร
6. ภรรยาของเขาชื่ออะไร
7. ภรรยาของเขามาจากไหน
8. คุณจอห์นพูดภาษาไทยได้ไหม
9. เขาอ่านภาษาไทยได้ไหม
10. เขาเขียนภาษาไทยได้ไหม
11. ภรรยาของเขาพูดภาษาไทยได้ไหม
12. เขาเคยเรียนที่โรงเรียนไหม
13. เขาเรียนภาษาไทยจากใคร

Grammar drills

The purpose of the drills 3.1 to 3.15 is to improve fluency. Therefore, they should be done rapidly, so that the student will learn to respond automatically.

Response drill


Model: Teacher: มีบุหรี่ไหมครับ Do you have a cigarette?
Student (affirmative): มีครับ Yes, I do.
Student (negative): ไม่มีครับ No, I don't.
Cue words: ดินสอ หนังสือ แผนที่
เก้าอี้ หนังสือพิมพ์ รูป
กระดาษ เงิน สมุด
ไฟ ปากกา โต๊ะ
นาฬิกา เพื่อน ครู

Repeat the above drill using negative questions, (ไม่มีบุหรี่หรือครับ)

Response drill


Perform as in the previous drill.

Model: Teacher: แผนที่ดีไหม Is the map good?
Student (affirmative): ดีครับ Yes, it is.
Student (negative): ไม่ดีครับ No, it isn't.
Cue words: หนังสือ ดินสอ
เขา นาฬิกา
โรงเรียน สมุด
ครู อากาศ
ปากกา กระดาษ

Repeat this drill using negative questions.

Response drill


Perform as in Drill a.

Model: Teacher: อากาศดีไหม Is the weather good?
Student (affirmative): ดีครับ Yes, it is.
Student (negative): ไม่ดีครับ No, it isn't.
Cue words: หนาว ดี
คุณ อาหาร
สวย ร้อน
รูป เขา
ปากกา ดี

Repeat this drill using negative questions.

Response drill


Question Response
1. หนังสือเล่มไหนดี เล่มนั้น
2. เก้าอี้ตัวไหนดี ตัวนั้น
3. ผู้ชายคนไหนพูดภาษาไทยเก่ง คนนั้น
4. นางพยาบาลคนไหนสวย คนนั้น
5. ดินสอแท่งไหนดี แท่งนั้น
6. โต๊ะตัวไหนสวย ตัวนั้น
7. เจ้าหน้าที่คนไหนหนาว คนนั้น
8. รูปใบไหนสวย ใบนั้น
9. แผนที่แผ่นไหนดี แผ่นนั้น
10. ครูคนไหนชื่อจอห์น คนนั้น

Repeat this drill using นี้ for นั้น in the responses.

Response drill


Question Response
1. คุณเคยเป็นทหารไหม เคยครับ
2. คุณเคยไปปารีสไหม เคยครับ
3. คุณเคยไปเที่ยวกรุงโรมไหม เคยครับ
4. คุณเคยทำงานที่ยูซิสไหม เคยครับ
5. คุณเคยเรียนภาษาพม่าไหม เคยครับ
6. คุณเคยอยู่ต่างประเทศไหม เคยครับ
7. คุณเคยกินอาหารไทยไหม เคยครับ
8. คุณเคยเป็นนิสิตจุฬาฯ ไหม เคยครับ
9. คุณเคยสอนหนังสือไหม เคยครับ
10. คุณเคยมีรถฝรั่งไหม เคยครับ

Repeat the above drill with negative responses: (ไม่เคย)

Repeat the above drill with negative questions.

Response drill


Question Response
1. คุณขับรถเป็นไหม เป็นครับ
2. คุณทำกับข้าวเป็นไหม เป็นครับ
3. คุณเล่นดนตรีเป็นไหม เป็นครับ
4. คุณว่ายน้ำเป็นไหม เป็นครับ
5. คุณพิมพ์หนังสือเป็นไหม เป็นครับ
6. คุณอ่านหนังสือไทยเป็นไหม เป็นครับ
7. คุณพูดภาษาญวนเป็นไหม เป็นครับ

Repeat the drill with negative responses: ไม่เป็น.

Response drill


(Repeat drill f substituting ได้ for เป็น in questions and responses.)

Response drill


(Repeat drill f substituting เก่ง for เป็น in questions and responses.)

Note: In drills f, g, and h, the questions may be asked in the negative, as in the following examples:
From drill f: คุณขับรถไม่เป็นหรือครับ
From drill g: คุณขับรถไม่ได้หรือครับ
From drill h: คุณขับรถไม่เก่งหรือครับ

Response drill


(Repeat drill f substituting ได้ดี for เป็น in the questions and ดี for เป็น in answers.)

Response drill


Give a negative response to each question.

Question Response
1. เมื่อวานนี้ไปธนาคารหรือเปล่า ไม่ได้ไป
Did you go to the bank yesterday? No, I didn't.
2. เมื่อวานนี้ไปดูหนังหรือเปล่า ไม่ได้ไป
Did you go to the movies yesterday? No, I didn't.
3. เมื่อกี้นี้ไปทานกาแฟหรือเปล่า ไม่ได้ไป
Did you go drink coffee a short time ago? No, I didn't.
4. เมื่อคืนนี้ดูทีวีหรือเปล่า ไม่ได้ดู
Did you watch TV last night? No, I didn't.
5. เมื่อเช้านี้มาโรงเรียนหรือเปล่า ไม่ได้มา
Did you come to school this morning? No, I didn't.
6. เมื่อวานนี้ไปว่ายน้ำหรือเปล่า ไม่ได้ไป
Did you go swimming yesterday? No, I didn't.

Response drill


Give a negative response to each question.

Question Response
1. เขาอยู่ไหม ไม่อยู่
Is he in? No, he isn't.
2. ครูอยู่ไหม ไม่อยู่
Is the teacher in? No, she isn't.
3. ภรรยาคุณอยู่ไหม ไม่อยู่
Is your wife in? No, she isn't.
4. หมออยู่ไหม ไม่อยู่
Is the doctor in? No, he isn't.
5. น้องสาวคุณอยู่ไหม ไม่อยู่
Is your younger sister in? No, she isn't.
Respond affirmatively to the questions above.


Respond affirmatively to the questions above.

Response drill


Give a negative response to each question.*

Question Response
1. โรงเรียนนั้นอยู่ในกรุงเทพฯ หรือเปลา ไม่ได้อยู่
Is that school in Bangkok? No, it isn't.
2. อุดรอยู่ภาคอีสานหรือเปลา ไม่ได้อยู่
Is Udorn in N.E. Thailand? No, it isn't.
3. สถานกงสุลไทยอยู่ที่เมืองนิวยอร์กหรือเปลา ไม่ได้อยู่
Is the Thai consulate in New York city? No, it isn't.
4. ยูซอมอยู่ถนนสีลมหรือเปลา ไม่ได้อยู่
Is USOM on Silom Street? No, it isn't.
5. บ้านคุณอยู่ถนนสาธรหรือเปลา ไม่ได้อยู่
Is your house on Sathorn Street? No, it isn't.

Respond affirmatively to the questions above.

*In drill k the subject of the sentence is an animate noun; in drill l it is an inanimate noun.

Observe the contrast in usage:

Drill K: Question: ... อยู่ไหม Answer: ไม่อยู่
Drill L: Question: ...อยู่...หรือเปลา Answer: ไม่ได้อยู่

Response drill


Respond affirmatively to the invitations.

Invitation Response
1. ไปกินข้าวด้วยกันไหม ไปครับ
Shall we go eat together? Yes, let's
2. ไปเที่ยวเมืองไทยด้วยกันไหม ไปครับ
Shall we take a pleasure trip to Thailand? Yes, let's do that.
3. ไปดูหนังด้วยกันไหม ไปครับ
Shall we go to a movie? Yes, let's go
4. ไปซื้อของด้วยกันไหม ไปครับ
Shall we go shopping? Yes, let's.
5. ไปรับเพื่อนที่สถานีรถไฟด้วยกันไหม ไปครับ
Shall we go pick up (our) friend at the train station? Yes, let's go.

Respond negatively to the above invitations (ไม่ไป).

Response drill


Give negative responses to the questions.

Invitation Response
1. เขาจะไปซื้อของหรือ เปล่าครับ
Is he going shopping? No, he isn't.
2. เขาจะไปเที่ยวหรือ เปล่าครับ
Is he going out? No, he isn't.
3. คุณจะทำอาหารหรือ เปล่าครับ
Are you going to cook? No, I'm not.
4. คุณจะเขียนจดหมายหรือ เปล่าครับ
Are you going to write a letter? No, I'm not.
5. ภรรยาคุณจะไปเวียดนามหรือ เปลาครับ
Is your wife going to Vietnam? No, she isn't.
Give affirmative answers (ครับ) to the above questions.

Response drill


Give affirmative answers.
Invitation Response
1. คุณกำลังจะไปซื้อของหรือครับ ครับ
Are you on the point of going shopping? Yes, I am
2. ภรรยาคุณกำลังจะไปดูหนังหรือครับ ครับ
Is your wife just about ready to go to a movie? Yes, she is.
3. คุณกำลังจะไปซื้อหนังสือหรือครับ ครับ
Are you about to begin teaching? Yes, I am.
4. ลูกคุณกำลังจะไปโรงเรียนหรือครับ ครับ
Are your children just about to leave for school? Yes, they are.
5. ครูกำลังจะไปห้องแล็บหรือครับ ครับ
Is the teacher on the point of going to the language lab? Yes, he is.

Respond negatively to the above questions.

Sentence Combination Drill


Using แต่ 'but' as a linking word combine the two sentences to form a new one, as in the example below:

Sentence 1: เขาพูดภาษาไทยเป็น
He can speak Thai.
Sentence 2: เขาเขียน(ภาษาไทย)ไม่เป็น
He can't write Thai.
New Sentence: เขาพูดภาษาไทยเป็น แต่เขียนไม่เป็น
He can speak Thai, but (he) can't write it.
Sentences 1 & 2
1. เขาเป็นคนดี เขาเป็นคนดี แต่ไม่สวย
เขาเป็นคนไม่สวย
2. เขาเป็นคนสวย เขาเป็นคนสวย แต่ไม่ดี
เขาเป็นคนไม่ดี
3. เขาพูดเก่ง เขาพูดเก่ง แต่ทำงานไม่เก่ง
เขาทำงานไม่เก่ง
4. เขาเป็นคนไทย เขาเป็นคนไทย แต่พูดภาษาไทยไม่เป็น
เขาพูดภาษาไทยไม่เป็น
5. เขาหนาว เขาหนาว แต่ผมร้อน
ผมร้อน
6. เขาดี เขาดี แต่ภรรยาเขาไม่ดี
ภรรยาเขาไม่ดี
7. ผมพูดว่า 'ช่วยส่งหนังสือหน่อย' ผมพูดว่า 'ช่วยส่งหนังสือหน่อย' แต่เขาส่งปากกา
เขาส่งปากกา
8. นางพยาบาลอยู่ นางพยาบาลอยู่ แต่หมอไม่อยู่
หมอไม่อยู่
9. ผมทำอาการฝรั่งเศสได้ ผมทำอาการฝรั่งเศสได้ แต่ไม่เก่ง
ผมทำอาการฝรั่งเศสไม่เก่ง
10. เขาเล่นเทนนิสได้ เขาเล่นเทนนิสได้ แต่ไม่เก่ง
เขาเล่นเทนนิสไม่เก่ง

Exercise

  • Have each student tell his own life story in the manner of the Basic Episode (10.0).
  • When student A has finished his short biography, student B will ask student C questions about it. This procedure should continue until each student has taken all three roles.

Vocabulary

อ่าน to read
ชอบ to like, be fond of
โคโลราโด Colorado
สปริงฟีลด์ Springfield
ตาม along, after; to follow
เวอร์จิเนีย Virginia